Marmalade Boy to Get Live Action Movie! Hinako Sakurai to Play Miki, Ryo Yoshizawa to Play Yuu

It has been announced that Wataru Yoshizumi’s Marmalade Boy will get a live action movie adaptation. Miki Koishikawa … Continue reading Marmalade Boy to Get Live Action Movie! Hinako Sakurai to Play Miki, Ryo Yoshizawa to Play Yuu